Ιστορικό - Στόχοι - Αποστολή

 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ
Το Κ.Ε.Κ. “Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ”, δημιουργήθηκε το 1995, από μία ομάδα ατόμων, με κύριο χαρακτηριστικό τους την πολύχρονη εμπειρία στην τεχνολογική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, με την μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και πιστοποιήθηκε σαν Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το 2003 μετεξελίχθηκε σε Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας και κωδικό αριθμό 11101614, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και ανανεώνεται, μετά από αξιολόγηση, η πιστοποίησή του συνεχώς μέχρι σήμερα και με βαθμολογία  80,98%
Λειτουργεί με την μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας κατάρτισης, συμβουλευτικής και δια βίου μάθησης.
Το Κ.Ε.Κ. “Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ”, σχεδιάζει - αναπτύσσει - εφαρμόζει - υλοποιεί ενέργειες στην:
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση
Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων
Δια βίου μάθηση
Διασύνδεση Κατάρτισης - Απασχόλησης
Εκπόνηση Μελετών – Ερευνών Αγοράς Εργασίας
Οργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων
Πιστοποίηση δεξιοτήτων πληροφορικής (ACTA, VELLUM, ICT), με κυρίαρχο στόχο την προώθηση στην αγορά εργασίας του άνεργου εργατικού δυναμικού και την διατήρηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων.

 Β. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση 9.1603/15 Σεπτεμβρίου 2009, ΦΕΚ (1999) των Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας & Οικονομικών, σκοπός των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και συνεπώς του Κ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» είναι να αποτελέσει φορέα εφαρμογής της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες – μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα, συμμετοχή σε Ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, συμβουλευτική, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης, δια βίου μάθηση).

Για την εκπλήρωση τους, η Εταιρεία έχει - από τις ιδρυτικές της διατάξεις – ταυτόσημες επιδιώξεις και σκοπούς, που εξειδικεύονται στα εξής:

  1. Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που της ανατίθενται
  2. Προσαρμόζει και αναβαθμίζει τα προσόντα και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού (ανέργων, εργαζομένων, μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων) στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις εξελίξεις του τεχνολογικού και παραγωγικού περιβάλλοντος. με την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης.
  3. Συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την απασχόληση, στο πλαίσιο εφαρμογής της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, με την τοποθέτηση των καταρτιζομένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
  4. Εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
  5. Σχεδιάζει, οργανώνει και αξιολογεί προγράμματα δια βίου μάθησης
  6. Διενεργεί έρευνες και εκπονεί μελέτες, σχετικές με την αγορά εργασίας και το εργατικό δυναμικό, για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών της.
  7. Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με συναφείς αρμοδιότητες. για το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
  8. Συμμετέχει σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας ή πληροφοριών που έχουν σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση.