Κατάρτιση - Συμβουλευτική

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Κ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», μετά την ουσιαστική έναρξη του Γ’ ΚΠΣ και μέχρι σήμερα, έχει δεχθεί 7.000, περίπου, αιτήσεις  και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 3.700 άτομα, που μεταφράζονται σε 485.000 ανθρωποώρες.

Έχει αποκομίσει σημαντικότατη εμπειρία στις δράσεις: Συμβουλευτική – Κατάρτιση (όλων των ομάδων στόχων) – Προώθηση στην απασχόληση. Επίσης, στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (συμβουλευτικής, κατάρτισης, Τ.Π.Α., Πρωτοβουλίες, κ.λ.π.), στην ανάπτυξη συναφών εκπαιδευτικών εργαλείων καθώς και στη διενέργεια ερευνών και μελετών της αγοράς εργασίας, για την καλύτερη σύζευξη εκπαίδευσης και απασχόλησης,

  • Συμμετέχοντας σε αντίστοιχους διαγωνισμούς (Υπουργείο εργασίας, ΠΕΠ, Υπουργείο ανάπτυξης, ΟΑΕΔ, κ.λ.π.) και υλοποιώντας προγράμματα ανέργων, εργαζομένων και κοινωνικού αποκλεισμού, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, κ.λ.π.
  • Συνεργαζόμενο με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT, στην υλοποίηση του προγράμματος “ZURBARAN”, με την συμμετοχή (εταιρική σχέση) και άλλων φορέων (Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιωτικές επιχειρήσεις, Επιμελητήρια). Ανέπτυξε συνεργασίες, για την παροχή ολοκληρωμένης κατάρτισης, με κρατικούς φορείς (Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).
  • Συμμετέχοντας στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, συνεργαζόμενο με ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΣΑΜΠΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Α.Ε., ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε., “ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ- Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Β. Ι. ΘΩΙΔΗΣ”).
  • Υλοποιώντας προγράμματα στην ΚτΠ ως Πιστοποιημένο Κέντρο ACTA, VELLUM, ICT Hellas και ως Πιστοποιημένο ΚΣΕ στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας,
  • Υλοποιώντας αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα που οδηγούν σε όλα τα επίπεδα λήψης πιστοποιητικού χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  • Αναπτύσσοντας παράλληλες με την εκπαίδευση και κατάρτιση δράσεις, όπως έρευνες και μελέτες για την αγορά εργασίας, για την ζήτηση επαγγελμάτων, για τις αναπτυξιακές δυνατότητες των περιοχών που δραστηριοποιείται κ.λ.π., καθώς και εκπαιδευτικά εργαλεία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Συμμετέχοντας στον σχεδιασμό, οργάνωση ή υλοποίηση Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Συμβουλευτική – Κατάρτιση), των ΤΠΑ: «ΑΡΣΗ», «ΟΡΙΟΝ», «Διαδημοτικό δίκτυο προώθησης της απασχόλησης Νότιας Εύβοιας», «Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Χαλκιδέων, κ.λ.π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσον αφορά την Τοπική Πρωτοβουλία «ΑΡΣΗ - Από την ανεργία και την περιθωριοποίηση, στην απασχόληση», (Ανάλυση δυνατοτήτων - Ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών – Δημιουργία προϋποθέσεων για την αύξηση της απασχολησιμότητας και εργασιακή ένταξη μακροχρόνια ανέργων, ανέργων γυναικών και άνεργων νέων του θύλακα υψηλής ανεργίας  της ΒΚ Εύβοιας), το Κ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», συμμετείχε στον σχεδιασμό και οργάνωση της πρότασης και υλοποίησε τις δράσεις Συμβουλευτικής (80 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες) και Κατάρτισης, με απόλυτη επιτυχία, αφού από τους 61 συμμετέχοντες, οι 55 προωθήθηκαν στην αγορά εργασίας με επιδότηση απασχόλησης, επιδότηση αυτοαπασχόλησης  και νέες μορφές απασχόλησης (ποσοστό 90,1%).