Ανθρώπινο δυναμικό

Διευθυντική - Επιστημονική Ομάδα

Την συγκροτούν 9 άτομα, απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πολυετή επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στην τεχνολογική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και ειδική εμπειρία στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση Κοινοτικών προγραμμάτων.
Η ομάδα αυτή προγραμματίζει, σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει όλες τις εκπαιδευτικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες του Κ.Ε.Κ.