Ποιότητα Υπηρεσιών

Η ποιότητα και επάρκεια των υπηρεσιών που προσφέρει το Κ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», στηρίζεται στην επάρκεια των δομών και του σύγχρονου εξοπλισμού του, στο επίπεδο και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη συνεργασιών με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς και στο ακολουθούμενο σύστημα σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης του έργου του και διασφαλίζονται με τον θεσπισμένο Κώδικα Εσωτερικής Λειτουργίας και Δεοντολογίας του.

Το Κ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», διαθέτει:

Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 (Νο 02213002)

Πιστοποίηση ως Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας, από τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ).

Πιστοποίηση ως Κέντρο για την παροχή πιστοποιητικών στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), των εταιρειών ACTA, VELLUM και ICTHellas

Χρησιμοποιεί εργαλεία και μηχανογραφικά συστήματα για την αποτελεσματική παρακολούθηση όλης της εκπαιδευτικής και διοικητικής του λειτουργίας, καθώς και την διασύνδεση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευομένων με την αγορά εργασίας.  Πιο συγκεκριμένα:

Α.Μηχανογραφικό ΣύστημαΕκπαιδευτικής & Λογιστικής Διαχείρισης(ARGUS)

Η ανάπτυξη του συστήματος «πυρήνα» του ARGUS στηρίζεται στην αρχιτεκτονική Client – Server και είναι δομημένο σε modules, έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να παραμετροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του ΚΕΚ.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος και η δυνατότητα αυτόματης ποσοστιαίας κατανομής των στοιχείων των εγγραφών σε κέντρα κόστους, τα οποία καθορίζονται από το χρήστη.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στηρίζεται σε σύστημα RDBMS, το οποίο είναι προσβάσιμο από απομακρυσμένους υπολογιστές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσω του Internet καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Καλύπτει πλήρως την εκπαιδευτική διαχείριση (με τις ενότητες Ωρολόγια προγράμματα, Απουσίες, Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενοι, Καταστάσεις του θεσμικού πλαισίου, Εξειδίκευση, καταχώρηση και παρακολούθηση προϋπολογισμών, κτλ.), αλλά και την λογιστική διαχείριση (με τις ενότητες Γενικής Λογιστικής, Αναλυτικής Λογιστικής, Διαχείριση Αξιόγραφων, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Συναλλασσομένων και  Λογιστική Κοινοτικών Προγραμμάτων). 

Η εκπαιδευτική διαχείριση περιλαμβάνει:

 Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Καταχώρηση και παρακολούθηση των ωρολογίων κατά φάση υλοποίησης των προγραμμάτων, διαχείριση των ομάδων εκπαιδευτών του προγράμματος (βασικών και αναπληρωματικών) και των συμφωνητικών τους, διαχείριση των ομάδων εκπαιδευομένων (παρακολούθηση αντικαταστάσεων, αποχωρήσεων, διαγραφών), παρακολούθηση απουσιών εκπαιδευομένων κτλ), διαχείριση εταιρειών πρακτικής, διαχείριση διακρατικών εταίρων, διαχείριση των συνεργατών (π.χ. Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Επιλογής κλπ).

Διαχείριση εκπαιδευτών: Παρακολούθηση γενικών στοιχείων, στοιχείων πιστοποίησης, εκπαιδευτικών στοιχείων, διαχείριση αμοιβών, αυτόματος υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογισμός και εκτύπωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ΑΒΑ κτλ.

Διαχείριση εκπαιδευομένων: Παρακολούθηση γενικών στοιχείων, στοιχείων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αυτόματος υπολογισμός εκπαιδευτικού επιδόματος σύμφωνα με την οριζόμενη από το αντίστοιχο σύστημα διαχείρισης ωριαίο ποσό επιδότησης και με συνυπολογισμό των καταχωρημένων απουσιών, προώθηση στην απασχόληση κτλ.

Εκτύπωση όλων των αναγκαίων από το θεσμικό πλαίσιο οικονομικών και εκπαιδευτικών καταστάσεων.

Η Λογιστική Διαχείριση περιλαμβάνει Διαχείριση Γενικής Λογιστικής/ΚΒΣ, Διαχείριση Συναλλασσομένων, Διαχείριση Παγίων στοιχείων, Διαχείριση αξιογράφων, Εμπορική Διαχείριση, Διαχείριση Ασφαλιστικών, Αναλυτική Λογιστική.

Η Οικονομική Διαχείριση δίνει την δυνατότητα: Καταχώρησης προϋπολογισμών κατά επιχειρησιακό και κατά πρόγραμμα, παραμετρική ενημέρωση από τα στοιχεία της Γενικής Λογιστικής, παρακολούθηση της πορείας των απορροφήσεων των προϋπολογισμών.

Το υποσύστημα Επιλογής και Αξιολόγησης δίνει την δυνατότητα για: Παραμετρική ενσωμάτωση όλων των ερωτηματολογίων κάθε προγράμματος, καταχώρηση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων και ενημέρωση των πεδίων του αρχείου καταρτιζομένων από τις απαντήσεις αυτές, επιλογή καταρτιζομένων με βάση οριζόμενους αλγόριθμους.

Το υποσύστημαπαρακολούθησης και πληροφόρησης της διοίκησης παράγει συγκεντρωτικά στοιχεία για: Απορρόφηση ανά επιχειρησιακό, κόστος εκπαιδευτών, κατανομή δαπανών ανά κατηγορία, πορεία εισροών.

Το σύστημα αυτό υποστηρίζεται από έναν (1) τεχνικό πληροφορικής και δύο (2) εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη.

 Β.Σύστημα Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας – Γραφείο Απασχόλησης.

Το σύστημα αυτό βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσης δεδομένων, όπου έχουν καταχωρηθεί πάνω από 600 επιχειρήσεις όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, για τις περιοχές δραστηριοποίησης του φορέα μας, αλλά και ευρύτερες – όμορες περιοχές. Η βάση περιέχει όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων καθώς και άμεσες και μελλοντικές ανάγκες προσωπικού και θέσεων απασχόλησης, με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (επίπεδο εκπαίδευσης, εξειδίκευση, κ.λ.π.) και διασυνδέεται με την βάση δεδομένων με τα χαρακτηριστικά των ήδη εκπαιδευθέντων, μέσω του Γραφείου Απασχόλησης του Κ.Ε.Κ., στο οποίο λειτουργεί Job Club που παρέχει, πέρα από την πληροφόρηση για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, και:

1.Χρήσιμες πληροφορίες και τα πρώτα βασικά βήματα για την αναζήτηση εργασίας - 2.Οδηγίες για τη συμπλήρωση αίτησης υποψηφιότητας  - 3.Πως συντάσσεται μια συνοδευτική επιστολή - 4.Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και βασικότερα υποδείγματα (Europass, κ.λ.π.) - 5.Στοιχεία για τη συστατική επιστολή - 6.Τη διαδικασία συνέντευξης με πιθανό εργοδότη - 7.Βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και βασικό υπόδειγμα αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου - 8.Πληροφορίες για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης -9.Υποδείγματα εντύπων του Α.Σ.Ε.Π. -10.Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Το Γραφείο Απασχόλησης στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο Απασχόλησης (Πιστοποιημένο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Υπεύθυνο Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων), έναν (1) Κοινωνιολόγο και ένα (1) εξειδικευμένο διοικητικό στέλεχος.